تشکل های اسلامی


جمعیت مرکب از دانشگاهیان است که پس از دریافت مجوز رسمی فعالیت از مرجع ذی صلاح (‌هیأت نظارت دانشگاه) ‌در جهت تحقق اهداف اسلامی و ارزشهای انقلاب و نظام اسلامی مصرح در چهار چوب قانون اساسی و آیین‌نامه فعالیت می‌نماید .تشکل فعال

 عنوان : جامعه اسلامي ( اعضا : 188 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان : بسيج دانشجويي ( اعضا : 159 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان : انجمن اسلامي ( اعضا : 150 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان : مجمع دانشجويان عدالتخواه ( اعضا : 9 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .