تشکل های اسلامی


جمعیت مرکب از دانشگاهیان است که پس از دریافت مجوز رسمی فعالیت از مرجع ذی صلاح (‌هیأت نظارت دانشگاه) ‌در جهت تحقق اهداف اسلامی و ارزشهای انقلاب و نظام اسلامی مصرح در چهار چوب قانون اساسی و آیین‌نامه فعالیت می‌نماید .


جستجو در عنوان :


تشکل های اسلامی فعال

 عنوان تشکل : بسيج دانشجويي ( اعضا : 165 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان تشکل : جامعه اسلامي ( اعضا : 189 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان تشکل : مجمع دانشجويان عدالتخواه ( اعضا : 12 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان تشکل : انجمن اسلامي ( اعضا : 150 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .