انجمن های علمی


انجمن‌های علمی دانشجویی یکی از تشکل‌های خودجوش دانشجویی در حوزه‌های علمی و فرهنگی دانشگاه می‌باشند که در مسیر تولید علم از نظر کمی و کیفی رشد قابل توجهی داشته‌اند. انجمن‌ها، مجموعه‌های سیالی هستند که بر اساس توافق و شرکت داوطلبانه گروهی از دانشجویانِ فعال در امور آموزشی، در یک رشته علمی شکل می‌پذیرند. این تشکل با هدف فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای ظهور استعدادها، خلاقیت‌ها و شکوفایی علمی دانشجویان؛ نهادینه ساختن فعالیت‌های فوق‌برنامه علمی و مطالعاتی؛ شناسایی دانشجویان مبتکر و پژوهشگر به منظور حمایت و نیز بهره‌گیری از آنان برای ارتقای فعالیت‌های علمی پژوهشی دانشگاه؛ پرورش توانایی انجام فعالیت‌های گروهی در دانشجویان و کسب تجربه‌های اجرایی و مهارت‌های کارآفرینی توسط آنها؛ در ساختار فرهنگی دانشگاه‌ها تعریف شده‌ است.


جستجو در عنوان :


تعداد صفحات : 4
صفحه ی جاری : 1

انجمن های علمی فعال

 عنوان انجمن : فيزيک مهندسي ( اعضا : 16 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : بين رشته اي نانو تکنوتوژي ( اعضا : 27 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : مهندسي اب ( اعضا : 15 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : زبان و ادبيات عرب ( اعضا : 3 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : شيمي کاربردي ( اعضا : 29 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : زبان و ادبيات فارسي ( اعضا : 17 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : مديريت ( اعضا : 70 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : زبان شناسي ( اعضا : 1 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : بين رشته اي بازيهاي رايانه اي ( اعضا : 48 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : بين رشته اي انرژيهاي نو ( اعضا : 23 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
برنامه های فرهنگی (0) مورد
خبرها (0 مورد)