انجمن های علمی


انجمن‌های علمی دانشجویی یکی از تشکل‌های خودجوش دانشجویی در حوزه‌های علمی و فرهنگی دانشگاه می‌باشند که در مسیر تولید علم از نظر کمی و کیفی رشد قابل توجهی داشته‌اند. انجمن‌ها، مجموعه‌های سیالی هستند که بر اساس توافق و شرکت داوطلبانه گروهی از دانشجویانِ فعال در امور آموزشی، در یک رشته علمی شکل می‌پذیرند. این تشکل با هدف فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای ظهور استعدادها، خلاقیت‌ها و شکوفایی علمی دانشجویان؛ نهادینه ساختن فعالیت‌های فوق‌برنامه علمی و مطالعاتی؛ شناسایی دانشجویان مبتکر و پژوهشگر به منظور حمایت و نیز بهره‌گیری از آنان برای ارتقای فعالیت‌های علمی پژوهشی دانشگاه؛ پرورش توانایی انجام فعالیت‌های گروهی در دانشجویان و کسب تجربه‌های اجرایی و مهارت‌های کارآفرینی توسط آنها؛ در ساختار فرهنگی دانشگاه‌ها تعریف شده‌ است.


جستجو در عنوان :


تعداد صفحات : 4
صفحه ی جاری : 1

انجمن های علمی فعال

 عنوان انجمن : امار و کاربردها ( اعضا : 12 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : زبان وادبيات انگليسي ( اعضا : 2 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : مديريت ( اعضا : 70 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : گياهپزشکي ( اعضا : 33 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : فيزيک اتمي ( اعضا : 10 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
برنامه های فرهنگی (0) مورد
خبرها (0 مورد)
 عنوان انجمن : اقتصاد اسلامي ( اعضا : 14 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : مهندسي معدن ( اعضا : 48 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
برنامه های فرهنگی (0) مورد
خبرها (0 مورد)
 عنوان انجمن : بين رشته اي بازيهاي رايانه اي ( اعضا : 48 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : فلسفه و کلام اسلامي ( اعضا : 32 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : فيزيک مهندسي ( اعضا : 19 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
برنامه های فرهنگی (0) مورد
خبرها (0 مورد)