انجمن های علمی


انجمن‌های علمی دانشجویی یکی از تشکل‌های خودجوش دانشجویی در حوزه‌های علمی و فرهنگی دانشگاه می‌باشند که در مسیر تولید علم از نظر کمی و کیفی رشد قابل توجهی داشته‌اند. انجمن‌ها، مجموعه‌های سیالی هستند که بر اساس توافق و شرکت داوطلبانه گروهی از دانشجویانِ فعال در امور آموزشی، در یک رشته علمی شکل می‌پذیرند. این تشکل با هدف فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای ظهور استعدادها، خلاقیت‌ها و شکوفایی علمی دانشجویان؛ نهادینه ساختن فعالیت‌های فوق‌برنامه علمی و مطالعاتی؛ شناسایی دانشجویان مبتکر و پژوهشگر به منظور حمایت و نیز بهره‌گیری از آنان برای ارتقای فعالیت‌های علمی پژوهشی دانشگاه؛ پرورش توانایی انجام فعالیت‌های گروهی در دانشجویان و کسب تجربه‌های اجرایی و مهارت‌های کارآفرینی توسط آنها؛ در ساختار فرهنگی دانشگاه‌ها تعریف شده‌ است.انجمن فعال

 عنوان انجمن : شيمي کاربردي ( اعضا : 29 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : مهندسي شيمي ( اعضا : 33 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : علوم قران و حديث ( اعضا : 10 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : مهندسي عمران ( اعضا : 19 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : مهندسي اب ( اعضا : 15 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : علوم ورزشي ( اعضا : 29 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : علوم باغباني ( اعضا : 14 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : توليد و ژنتيک گياهي ( اعضا : 25 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : زبان و ادبيات فارسي ( اعضا : 17 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : مهندسي کامپيوتر ( اعضا : 31 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : بين رشته اي رباتيک ( اعضا : 53 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : فيزيک مهندسي ( اعضا : 12 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : مهندسي برق ( اعضا : 38 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : مطالعات ترجمه ( اعضا : 11 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : علوم کامپيوتر ( اعضا : 23 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : رياضي ( اعضا : 6 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : گياهپزشکي ( اعضا : 33 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : حسابداري ( اعضا : 37 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : علوم و مهندسي خاک ( اعضا : 2 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : فيزيک اتمي ( اعضا : 10 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : مهندسي معدن ( اعضا : 29 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : مديريت ( اعضا : 44 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : زبان شناسي ( اعضا : 1 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : امار و کاربردها ( اعضا : 12 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : اقتصاد اسلامي ( اعضا : 13 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : بين رشته اي نجوم ( اعضا : 69 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : معارف اسلامي و حقوق ( اعضا : 18 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : مهندسي مکانيک ( اعضا : 22 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : زبان و ادبيات عرب ( اعضا : 3 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل