فرهنگیاری های خوابگاه


 

کارشناس فرهنگیاری :  حمید اکبریان

تلفن تماس : 31312154-034فرهنگیاری خوابگاه فعال

 عنوان : خوابگاه کوثر ( اعضا : 1 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان : خوابگاه امين ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان : خوابگاه عرفان ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان : خوابگاه ارمان ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان : خوابگاه پرديس ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان : خوابگاه خوشبخي ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان : خوابگاه عدالت ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان : خوابگاه نرگس ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان : خوابگاه شقايق ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .