جزییات رویداد


تهییه کتاب برای دفتر


برگزار کننده :
واحد آموزش تشکل جامعه اسلامی

زمان برگزاری :
01 اسفند 1399