جزییات خبر


روزدانشجو


فرستنده :
معاونت فرهنگي

تاریخ ثبت :
1398/09/18

تعداد بازدید :
129

 

 روز دانشجو به همت تشکلات دانشگاه درتالارخیام با حضور نزدیک به هزار نفر برگزار گردید .


خبر